Zasady i warunki

Witamy w witrynie internetowej Phibro Animal Health Corporation (Phibro). Informacje podane w tej witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Przed odwiedzeniem tej Witryny internetowej lub rozpoczęciem korzystania z niej należy dokładnie przeczytać Regulamin. Odwiedzając Witrynę internetową albo korzystając z niej, użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, zrozumienie go i wyrażenie na niego zgody. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z niej.

Korzystanie z Witryny internetowej.

Informacje podane w tej witrynie mają charakter informacyjny i edukacyjny. Niektóre części tej witryny internetowej są przeznaczone dla konkretnych odbiorców, w tym pracowników, klientów i akcjonariuszy Phibro, jak również członków społeczności działającej na rzecz zdrowia zwierząt i ogółu społeczeństwa. Dostęp do informacji zawartych w witrynie internetowej podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. Uzyskiwanie dostępu do niniejszej Witryny internetowej i korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin, bez ograniczeń czy zastrzeżeń.

Treści.

Phibro dołoży stosownych starań, aby w tej witrynie internetowej publikować rzetelne i aktualne informacje, ale nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń żadnego rodzaju dotyczących ich rzetelności, aktualności ani kompletności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uzyskuje dostęp i wykorzystuje treści niniejszej Witryny internetowej na własne ryzyko. Phibro nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych albo dorozumianych, w tym gwarancji przydatności do celów handlowych ani zdatności do określonego celu. Ani Phibro, ani żaden podmiot zaangażowany w tworzenie, wytwarzanie ani dostarczanie niniejszej Witryny internetowej nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne szkody, w tym w szczególności szkody bezpośrednie, uboczne, wynikowe, pośrednie ani odszkodowanie retorsyjne, wynikające z dostępu do Witryny internetowej, korzystania z niej albo braku możliwości korzystania z niej, bądź wszelkich błędów albo pominięć w jej treści. Ograniczenie to obejmuje uszkodzenia albo wirusy, które zainfekują sprzęt komputerowy użytkownika.

Zwolnienie z odpowiedzialności.

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Phibro, członków organów spółki, członków zarządu, pracowników, pełnomocników, dostawców oraz zewnętrznych partnerów w uzasadnionym zakresie z tytułu wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

Ochrona prywatności.

Phibro szanuje prywatność użytkowników Witryny internetowej. Proszę odwołać się do Polityki prywatności Phibro, która wyjaśnia prawa i obowiązki użytkowników w odniesieniu do informacji, które są ujawniane w niniejszej Witrynie internetowej.

Witryny internetowe i łącza podmiotów zewnętrznych.

Witryny internetowe mogą zawierać odniesienia albo łącza do innych Witryn internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, nad którymi Phibro nie ma kontroli. Łącza te są zapewniane wyłącznie dla wygody. Dostęp do tej Witryny internetowej można również uzyskać za pośrednictwem łącz podmiotów zewnętrznych, na którymi Phibro nie ma kontroli. Phibro nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń żadnego rodzaju dotyczących prawidłowości, aktualności ani kompletności żadnych informacji zawartych w Witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, w tym wszelkich mediach społecznościowych podmiotów zewnętrznych albo platformach aplikacji mobilnych. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza podmiotu zewnętrznego w tej Witrynie internetowej nie oznacza poparcia ani rekomendacji ze strony Phibro i łącze do tej Witryny internetowej z innej Witryny internetowej nie wskazuje na relację pomiędzy Phibro a podmiotem zewnętrznym. Użytkownik korzysta z tego rodzaju witryny podmiotu zewnętrznego albo platformy na własne ryzyko i podlega ono regulaminowi i politykom podmiotu zewnętrznego (w tym polityce prywatności).

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości.

Ta Witryna internetowa zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości na temat wyników finansowych i operacyjnych Phibro, planów biznesowych i potencjalnych klientów, produktów w ofercie i produktów w fazie opracowywania, które obejmują znaczne zagrożenia i niepewności. Faktyczne wyniki mogą różnić się znacznie od oczekiwań i prognoz określonych w tych oświadczeniach. Tego rodzaju zagrożenia i niepewność obejmują między innymi niepewność związaną z badaniami i rozwojem; decyzje organów regulacyjnych dotyczące wniosków i rejestracji, jak również ich decyzje dotyczące oznakowania i innych kwestii, które mogą mieć wpływ na dostępność lub potencjał handlowy produktów Phibro; postępy konkurencji; zdolność wprowadzania na rynek z powodzeniem zarówno nowych, jak i istniejących produktów; wyzwania dotyczące obowiązywania i egzekwowania patentów Phibro; przepisy prawa i rozporządzenia rządowe wpływające na zdrowie zwierząt i branżę żywieniową; oraz wszelkie ogólne warunki gospodarcze, takie jak stopy procentowe i wahania zagranicznych kursów wymiany. Dalszą listę i opis tych i innych zagrożeń, niepewności i innych kwestii można znaleźć w najnowszym Sprawozdaniu rocznym Phibro złożonym na Formularzu 10-K i kolejnych Sprawozdaniach składanych na Formularzu 10-Q i 8-K, które są dostępne w niniejszej Witrynie internetowej. Phibro nie zobowiązuje się do aktualizacji ani zmiany żadnych stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, czy to na skutek dostępności nowych informacji, wystąpienia przyszłych zdarzeń ani innych okoliczności.

Informacje inne niż poufne.

Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków określonych w naszej Polityce prywatności, wszelkie komunikaty albo inne materiały wysyłane do nas przez Internet albo zamieszczane w Witrynie internetowej Phibro pocztą elektroniczną albo w inny sposób, podobnie jak wszelkie pytania, komentarze, sugestie albo temu podobne, będą uznawane za informacje niestanowiące informacji poufnych i Phibro nie będzie mieć żadnych obowiązków w odniesieniu do takich informacji. Phibro może swobodnie wykorzystywać pomysły, koncepcje, wiedzę specjalistyczną lub techniki zawarte w tego rodzaju komunikatach, w dowolnym celu, w tym w szczególności na potrzeby opracowywania, produkcji oraz sprzedaży produktów.

Znaki towarowe.

Wszystkie nazwy produktów, niezależnie od tego, czy zapisano je wielkimi literami oraz czy są opatrzone symbolem znaku towarowego, stanowią znaki towarowe spółki Phibro, jej jednostek stowarzyszonych, spółek powiązanych, licencjodawców lub partnerów będących spółkami joint venture, chyba że zaznaczono inaczej. Wykorzystanie albo niewłaściwe wykorzystanie tych znaków towarowych albo jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem zakresu dozwolonego w tym dokumencie, jest wyraźnie zakazane i może stanowić naruszenie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich, znaków towarowych, zakazu zniesławiania i pomawiania, przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności i wizerunku oraz regulacji i ustaw dotyczących komunikacji. Proszę pamiętać, że Phibro aktywnie i agresywnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawa autorskie.

Cała zawartość Witryny internetowej podlega ochronie prawem autorskim. Copyright © 2009 – obecnie Phibro Animal Health Corporation. Treść Witryn internetowych Phibro nie może być kopiowana inaczej niż jako na własne potrzeby niekomercyjne z zachowaniem wszelkich informacji o objęciu prawem autorskim albo innymi prawami własności i nie wolno jej później ponownie kopiować, powielać ani ponownie rozpowszechniać w inny sposób. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych powyżej, użytkownikowi nie wolno kopiować, wyświetlać, pobierać, rozpowszechniać, modyfikować, powielać, ponownie publikować ani ponownie przesyłać żadnych informacji, tekstów ani dokumentów zamieszczonych na tej Witrynie internetowej ani żadnej ich części na jakimkolwiek nośniku elektronicznym lub w formie papierowej, ani też tworzyć żadnych utworów zależnych na podstawie takich obrazów, tekstów czy dokumentów. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie będzie interpretowane, jakoby w sposób dorozumiany, poprzez estoppel czy w jakikolwiek inny sposób przyznawało jakąkolwiek licencję lub prawo do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego należącego do Phibro czy jakiegokolwiek innego podmiotu zewnętrznego.

Nieważność postanowień w przypadku państw, w których takie zastrzeżenia są zabronione

Ta Witryna internetowa i jej treść mają być zgodne z przepisami i regulacjami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Chociaż informacje zawarte w tej Witrynie internetowej są dostępne dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych, informacje dotyczące produktów Phibro są przeznaczone do użytku wyłącznie przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych. W innych krajach mogą obowiązywać przepisy prawa lub wymogi regulacyjne, które różnią się od tych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Witryna ta łączy z innymi witrynami tworzonymi przez różne oddziały operacyjne i jednostki zależne Phibro, z których niektóre znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi. Witryny te mogą zawierać informacje mające zastosowanie wyłącznie do określonego kraju pochodzenia. Phibro zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw produktów albo świadczenia usług na rzecz jakiekolwiek osoby, regionu geograficznego albo jurysdykcji czy też do ograniczenia ilości bądź produktów albo usług, które dostarczamy czy świadczymy. Dowolna oferta dotycząca dowolnego produktu czy usługi złożona na tej Witrynie internetowej nie ma mocy prawnej, jeśli w danym kraju jest niezgodna z prawem.

Prawo właściwe.

Niniejszy Regulamin i korzystanie z Witryny internetowej będzie podlegało przepisom prawa Polska. Wszelkie działania prawne lub butwe właściwym miejscowo sądzie federalnym lub stanowym w Warszawa, Polska.

Postanowienia dodatkowe.

W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne albo niemożliwe do wykonania, postanowienie to pozostaje bez uszczerbku dla wykonalności pozostałych postanowień. Phibro zastrzega sobie prawo do zmiany albo usunięcia materiałów z tej Witryny internetowej w dowolnym momencie wedle uznania.