TABIC IB VAR
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

TAbic IB VAR tabletki musujące do sporządzania zawiesiny dla kur

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka szczepionki zawiera:
żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep 233A –
nie mniej niż 103,2 EID50, nie więcej niż 105,1 EID50*
* EID50 = dawka zakaźna dla 50% zarodków.
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki musujące do sporządzania zawiesiny
Okrągłe tabletki o barwie złamanej bieli

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt
Kury (brojlery, nioski reprodukcyjne, nioski towarowe).
4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
Czynne uodparnianie kurcząt brojlerów, niosek reprodukcyjnych i towarowych w celu zredukowania
śmiertelności, nasilenia objawów klinicznych oraz zmian towarzyszących zakaźnemu zapaleniu
oskrzeli ptaków.
Szczepienia można przeprowadzać w każdym wieku, począwszy od pierwszego dnia życia.
Jednokrotne szczepienie powoduje szybkie narastanie odporności przeciw wirusowi zakaźnego
zapalenia oskrzeli ptaków, która rozwija się w pełni w 21 dniu po szczepieniu i utrzymuje się co
najmniej do 42 dnia po szczepieniu. Dwukrotne szczepienie ptaków (w 1-szym i 14-stym dniu życia) w pełni zabezpiecza stada brojlerów do czasu uboju w 7-8 tygodniu życia. Nioski reprodukcyjne i
towarowe należy doszczepiać również w późniejszym wieku, zgodnie z ustalonym programem
szczepień.
4.3 Przeciwwskazania
Nie szczepić ptaków wykazujących kliniczne objawy choroby lub narażonych na działanie czynników stresogennych.
Nie używać tabletek z uszkodzonych części blistra.
Nie pozostawiać rozpuszczonej szczepionki w celu jej późniejszego użycia.
Nie stosować dawek niższych niż zalecane.
Nie rozpuszczać w wodzie zawierającej choćby śladowe ilości środków dezynfekujących lub
detergentów.
4.4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
Szczepionkę należy rozpuszczać wyłącznie w czystej wodzie.
Szczepienie ptaków rozpocząć dopiero po całkowitym rozpuszczeniu tabletki w wodzie.
Szczepionkę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin po rozpuszczeniu.  Szczepić wyłącznie ptaki nie wykazujące objawów choroby.
Należy uwzględnić fakt, że na odpowiedź immunologiczną szczepionych ptaków mają wpływ
różnorodne czynniki jak przebyte choroby, żywienie oraz stres.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Wirus szczepionkowy łatwo się rozprzestrzenia – należy temu zapobiegać w obiektach, w których
znajdują się ptaki w różnym wieku.
TAbic IB VAR zabezpiecza ptaki przed objawami ze strony układu oddechowego, wywołanymi przez szczep 233A i nie powinien być stosowany w miejsce innych szczepionek przeciw IB.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
W celu uniknięcia kontaktu z produktem osoba szczepiąca powinna stosować rękawice, okulary i
maskę ochronną.
Po przypadkowym połknięciu lub rozlaniu na skórę, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc
lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Odpowiedź immunologiczna szczepionych ptaków może być zmniejszona w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub niewłaściwego podania produktu.
4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
Przeprowadzone badania bezpieczeństwa i skuteczności produktu nie potwierdziły występowania
działań niepożądanych u zaszczepionych ptaków (nawet przy 10-krotnym przekroczeniu zalecanej
dawki).
4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
TAbic IB VAR może być stosowany u kur niosek począwszy od 1 dnia życia.
4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Potwierdzono kompatybilność pomiędzy szczepionkami TAbic IB VAR oraz szczepionkami przeciw
chorobie Newcastle przy szczepieniu w tym samym wieku (szczepienie w 1 dniu życia).
4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania
Szczepionkę podaje się metodą wziewną. Może być ona podawana drogą rozpylania: tzw. „gruba
kropla” (coarse spray) lub aerozol. Zalecany termin szczepień: począwszy od pierwszego dnia życia.
W celu przygotowania szczepionki należy wyjąć tabletkę z blistra i wrzucić ją do przegotowanej,
zimnej wody. Po całkowitym rozpuszczeniu się tabletki, należy odczekać 1-2 minuty i delikatnie
zamieszać, celem uzyskania jednorodności szczepionki.
Pomimo, iż potwierdzono skuteczność produktu do maksymalnie 2 godzin po rozpuszczeniu w
wodzie, zaleca się jego natychmiastowe wykorzystanie.
ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZPUSZCZANIA TABLETEK (w ml):

* dokładna ilość wody zależy od wydajności urządzenia rozpylającego.

Gruba kropla (coarse spray) – metoda ta pozwala szczepić kurczęta jednodniowe tuż po wylęgu w wylęgarni lub po wstawieniu do kurnika za pomocą zwykłego opryskiwacza ogrodniczego. Do szczepienia starszych ptaków należy użyć opryskiwacza elektrycznego lub zamgławiacza, które wytwarzają bardziej jednorodną kroplę o średnicy nie przekraczającej 100 µm.
Aerozol: metoda wymaga zastosowania opryskiwacza elektrycznego, wytwarzającego jednorodną
kroplę o średnicy 40-100 µm. Stosowana jest do powtórnego szczepienia starszych ptaków.
Zalecenia dla prawidłowego podania
Do mycia urządzeń rozpylających szczepionkę należy używać gotowanej, gorącej wody.
Przed szczepieniem należy sprawdzić wydajność urządzenia rozpylającego.
Dysze rozpylające powinny znajdować się na wysokości 60-70 cm nad ptakami.
Przed szczepieniem należy zredukować oświetlenie, wyłączyć wentylację i ogrzewanie, a w trakcie
oraz po szczepieniu zapewnić ptakom spokój.

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli niezbędne
Badania potwierdziły bezpieczeństwo produktu nawet przy podaniu jednodniowym pisklętom SPF
dawki 10-krotnie przewyższającej dawkę zalecaną (podanie do oka).
4.11 Okres (-y) karencji
Zero dni.

WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty immunologiczne dla ptaków, żywe atenuowane szczepionki
wirusowe.
Kod ATCvet: QI01AA03
TAbic IB Var (szczep 233A) jest żywą szczepionką stymulującą czynną odporność przeciw
zakaźnemu zapaleniu oskrzeli ptaków. Szczepionka zawiera żywy, atenuowany szczep wirusa
zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków, namnażany na zarodkach kurzych SPF, oczyszczany przez
wymrażanie, a następnie tabletkowany i pakowany w blistry.

DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Trehaloza
Węglan sodu
Kwas cytrynowy bezwodny
Stearynian magnezu
6.2 Niezgodności farmaceutyczne
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego
nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
6.3 Okres ważności
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 2 godziny.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w lodówce (2˚C – 8˚C.)
Chronić przed światłem.
6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
Tabletki (zawierające 1000, 2000, 2500, 5000 lub 10 000 dawek) pakowane są w dwuwarstwowe
blistry aluminiowe: warstwa Alum Soft Silver (PVC/PVDC) oraz warstwa Alum Silver (PVC). Każdy blister zawiera 10 tabletek.
(PVC): polichlorek winylu; (PVDC): polichlorek winylidenu.
Pudełko tekturowe zawiera 1 blister (10 tabletek).
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów
Pozostałości usunąć poprzez gotowanie, spalanie lub zanurzenie w odpowiednim środku
dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
Polska

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB
STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY
Nie dotyczy