TABIC IB VAR 206
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

TAbic IB VAR206 tabletki musujące do sporządzania zawiesiny dla kur

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna:
1 dawka szczepionki zawiera:
żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków (IBV), szczep wariantowy 2-06
– nie mniej niż 103,8 EID50 i nie więcej niż 104,4 EID50.
* EID50 – dawka zakaźna dla 50% zarodków
Substancje pomocnicze:
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka musująca do sporządzania zawiesiny
Okrągła tabletka barwy białawej

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt
Kury (brojlery i nioski)
4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
Czynne uodparnianie kurcząt w celu zredukowania śmiertelności, złagodzenia objawów klinicznych oraz zmian towarzyszących zakażeniu szczepami wariantowymi typu 2 wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków.
Czas powstania odporności: 21 dni po drugim szczepieniu.
Czas trwania odporności: 7 tygodni po drugim szczepieniu.
4.3 Przeciwwskazania
Brak
4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.
TAbic IB BVAR206 zabezpiecza kurczęta przed wystąpieniem objawów ze strony układu
oddechowego, wywołanych przez szczepy wariantowe typu 2 wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli
ptaków i w programach szczepień nie powinien zastępować szczepionek przeciw klasycznej postaci
zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków.
4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Szczepione kurczęta mogą wydalać szczep szczepionkowy po szczepieniu.
Szczep szczepionkowy może przenosić się na pozostałe kurczęta. W tym okresie należy ograniczyć
kontakty kurcząt nie zaszczepionych z kurczętami zaszczepionymi. Wszystkie kurczęta przebywające w jednym kurniku powinny być szczepione w tym samym czasie. Należy przeprowadzić odpowiednie
zabiegi weterynaryjne oraz hodowlane w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się szczepu
szczepionkowego na podatne gatunki.
Tę szczepionkę należy stosować wyłącznie po potwierdzeniu zagrożenia szczepem wariantowym typu 2 wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków. Szczepionki TAbic IB VAR206 nie należy stosować na obszarach, na których nie stwierdzono dotychczas obecności szczepów wariantowych typu 2 wirusa IB.
Nie używać tabletek z uszkodzonych części blistra.
Nie pozostawiać rozpuszczonej szczepionki w celu jej późniejszego użycia.
Nie stosować dawek niższych niż zalecane. Przedawkowanie jest bezpieczniejsze niż podanie zbyt
niskiej dawki.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Podczas stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego należy używać środków ochrony
indywidualnej, na które składają się rękawice wodoodporne i okulary ochronne.
Po zakończeniu podawania produktu, osoba szczepiąca powinna umyć ręce.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
Brak
4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Nie stosować u ptaków w okresie nieśności oraz na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.
4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Dostępne dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności potwierdzają możliwość jednoczesnego
stosowania tego produktu ze szczepionkami przeciw chorobie Newcastle.
Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki, stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym (z wyjątkiem sytuacji opisanej powyżej). Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.
4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania
Szczepionkę podaje się drogą rozpylania (tzw. „gruba kropla”), począwszy od pierwszego dnia życia.
Zaleca się powtórzenie szczepienia w 10.-14.-tym dniu życia.
W przypadku niosek można zastosować jeszcze jedno szczepienie.
Program szczepień należy zawsze skonsultować z lekarzem weterynarii.
Coarse spray (inhalacja) – metoda ta pozwala szczepić kurczęta jednodniowe tuż po wykluciu
w wylęgarni lub kurczęta starsze po wstawieniu do kurnika.
Poniżej podano typowe objętości, które mogą być wykorzystane podczas rozpuszczania szczepionki.
Jednak w niektórych przypadkach powinny być one dostosowane do zaleceń producenta
opryskiwacza.

Szczepienie w wylęgarni z zastosowaniem „coarse spray” (inhalacji)
Szczepienie w wylęgarni wykonuje się zazwyczaj przy użyciu automatycznego opryskiwacza,
umieszczonego nad pojemnikami z pisklętami. Możliwe jest również stosowanie opryskiwaczy
sterowanych ręcznie. W obu przypadkach wielkość kropli powinna wynosić ok. 100-200 mikronów, a szczepione pisklęta powinny być równomiernie pokryte roztworem zawierającym szczepionkę. Na zaszczepienie 100 piskląt zaleca się rozpuszczenie 100 dawek szczepionki w 25-30 ml wody.
Przed szczepieniem w wylęgarni należy sprawdzić następujące elementy:
1. upewnić się, że stosowany sprzęt jest czysty, wolny od środków dezynfekcyjnych i pracuje
prawidłowo,
2. przygotować odpowiednią ilość chłodnej wody (10-15°C), 250-300 ml na każde 1000 dawek,
3. skalibrować opryskiwacz tak, aby średnica kropli wynosiła 100-200 mikronów,
4. dodać do wody niebieski barwnik,
5. przetestować opryskiwacz nad przesuwającym się, pustym pojemnikiem w celu potwierdzenia, że krople mają odpowiedni rozmiar, a szczepionka jest równomiernie rozpylana nad pojemnikiem.
Przygotowania:
1. umieścić w pojemniku z wodą odpowiednią ilość tabletek i poczekać do ich całkowitego
rozpuszczenia (co trwa maksymalnie 5 minut),
2. dodać rozpuszczoną szczepionkę do zbiornika opryskiwacza i delikatnie wymieszać.
Podawanie:
1. monitorować pracę dysz rozpylających,
2. monitorować temperaturę wody (10-15°C),
3. szczepionka pozostaje w pełni aktywna przez 3 godziny po rozpuszczeniu, zaleca się jednak jej
podanie natychmiast po rozpuszczeniu.
Nadzór:
Monitorować warunki szczepienia poprzez obserwowanie rozmieszczenia niebieskiego barwnika
i ręczne kontrolowanie wilgotności piskląt. Po zakończeniu szczepienia, kiedy pisklęta są wilgotne,
należy umieścić je w zamkniętym, wolnym od przeciągów i odpowiednio ogrzanym pomieszczeniu.

Szczepienie na fermie z zastosowaniem „coarse spray” (inhalacji)
Szczepienie w kurnikach wykonuje się przy użyciu opryskiwaczy automatycznych lub opryskiwaczy
obsługiwanych ręcznie. Również w tym przypadku wielkość kropli powinna wynosić 100-200
mikronów. Ilość czystej wody, niezbędnej do rozpuszczenia szczepionki, zależy od właściwości
stosowanego urządzenia i rozmiaru dysz rozpylających.
Przed szczepieniem w kurniku należy sprawdzić następujące elementy:
1. upewnić się, że stosowany sprzęt jest czysty, wolny od środków dezynfekcyjnych i pracuje
prawidłowo,
2. przygotować odpowiednią ilość chłodnej wody (10-15°C), 200-400 ml na każde 1000 dawek,
3. skalibrować opryskiwacz tak, aby wielkość kropli wynosiła 100-200 mikronów,
4. dodać do wody niebieski barwnik,
5. przetestować opryskiwacz, wykonując próbny oprysk nad czystą podłogą,
6. w przypadku opryskiwaczy obsługiwanych ręcznie, przetestować szybkość poruszania się osoby
wykonującej szczepienie, wykonując oprysk samą wodą.
Przygotowania:
1. umieścić w pojemniku z wodą odpowiednią ilość tabletek i poczekać do ich całkowitego
rozpuszczenia (co trwa maksymalnie 5 minut),
2. dodać rozpuszczoną szczepionkę do zbiornika opryskiwacza i delikatnie wymieszać.

Podawanie:
1. stłoczyć ptaki w jednej części kurnika,
2. wyłączyć wentylację,
3. włączyć wszystkie światła,
4. osoba dokonująca szczepienia powinna poruszać się powoli, w jedną i w drugą stronę wzdłuż
stłoczonej grupy kurcząt, rozpylając produkt na wysokości 50-100 cm nad głowami ptaków,
5. należy upewnić się, że wszystkie ptaki zostały pokryte roztworem szczepionki,
6. włączyć wentylację 10-20 minut po zakończeniu szczepienia,
7. szczepionka pozostaje w pełni aktywna przez 3 godziny po rozpuszczeniu, zaleca się jednak jej
podanie natychmiast po rozpuszczeniu.
Do mycia urządzeń rozpylających szczepionkę należy używać gotowanej, gorącej wody.
Przed szczepieniem należy sprawdzić wydajność urządzenia rozpylającego.
4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
Badania potwierdziły bezpieczeństwo produktu nawet przy podaniu dawki 10-krotnie przewyższającej dawkę zalecaną.
4.11 Okres (-y) karencji
Zero dni.

WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty immunologiczne dla ptaków, ptaki domowe, szczepionki
z żywym wirusem.
Kod ATCvet: QI01AD07 (wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków)
Szczepionka stymuluje czynne uodparnianie ptaków przeciw wirusowi zakaźnego zapalenia oskrzeli
ptaków. Szczepionka zawiera szczep wariantowy 2-06 wirusa zakaźnego zapalenia oskrzeli ptaków.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych
Trehaloza dwuwodna
Sodu wodorowęglan
Kwas cytrynowy bezwodny
Magnezu stearynian
6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne
Nie mieszać z inną szczepionką ani żadnym innym produktem immunologicznym (z wyjątkiem
produktu wymienionego w punkcie 4.8).
6.3 Okres ważności
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy.
Okres ważności po rozpuszczeniu lub rekonstytucji zgodnie z instrukcją: 3 godziny.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w lodówce (2-8 °C).
Chronić przed światłem.
Nie zamrażać.
6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego
Tabletki (po 500, 1000, 2000, 2500, 5000 lub 10 000 dawek) pakowane w dwuwarstwowe blistry
Aluminium – Aluminium: Alum Soft Silver (PVC/PVDC) – Alum Silver (PVC).
Każdy blister zawiera 10 tabletek. Pudełko tekturowe zawiera 1 lub 2 blistry.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego
weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PHIBRO ANIMAL HEALTH (POLAND) Sp. z o.o.
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB
STOSOWANIA
Nie dotyczy.